Serviceydelser på Miljøområdet

 

“Miljøoptimering går hånd i hånd med god økonomi"

Sådan får I overblik over og optimerer miljøforholdene i jeres virksomhed

BDT MiljøRådgivning ApS tilbyder følgende serviceydelser inden for Miljø og Bæredygtighed:

 • Miljøkortlægning - fokus på ressourceforbrug og udledninger samt muligheder for at reducere miljøpåvirkninger. Læs mere her

 • Miljøledelse - indførelse af ISO14001 miljøledelsesstandarden. Læs mere her

 • Miljølovgivningen - gennemgang og løbende overvågning. Læs mere her

 • Miljømærkning - hjælp til mærkning af produkter eller serviceydelser. Læs mere her 

Tilbud 

Book et uforpligtende møde og få 1 times efterfølgende gratis inspirationsoplæg for at kickstarte jeres bæredygtighedsindsats.

Gennemgang af miljølovgivning er inkluderet i ovenstående tilbudspakker, mens tilbud for miljømærkning udarbejdes separat.

Vidste I, at jeres virksomhed kan spare penge ved at reducere  ressourceforbruget? 

For mange virksomheder er det stadig muligt at mindske spild og ressourceforbrug og opnå økonomiske besparelser ved at stille skarpt på at reducere forbrug af ressourcer, såsom energi, vand og råvarer og indføre renere teknologi, grønne indkøb, genbrug og genanvendelse. Alt sammen områder hvor I som virksomhed kan være med til at fremme Cirkulær Økonomi. Læs mere om Cirkulær Økonomi

Samtidig støtter I FN’s Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion og får et overblik over virksomhedens ressourceforbrug og evt. spild. 

Oplever din virksomhed, at kunderne er begyndt at stille krav til de råvarer eller processer, I benytter?

De fleste virksomheder vil gerne have styr på deres miljøforhold og ønsker ikke at belaste miljøet mere end højest nødvendigt. Mangler I en plan for hvordan? 


Så kan det være en god ide at komme i gang med at arbejde systematisk med jeres miljøforhold såsom forbrug af råvarer relateret til jeres drift og processer samt tilhørende udledninger til luft, vand og jord. 

BDT Miljørådgivning ApS hjælper jer til at få overblik over jeres miljøforhold og miljøpåvirkninger


Vi tilbyder, at udarbejde miljøkortlægninger, som kan hjælpe din virksomhed med at få et overblik over jeres miljøforhold. Når I kender baseline for jeres forbrug og udledninger, har I et godt grundlag for at fastsætte realistiske miljømål og lave handleplaner for at nå målene.

 

Miljøkortlægning giver fordele for både miljø og økonomi


En miljøkortlægning er et konkret værktøj til at få overblik over relevante miljødata såsom typer og mængder af råmaterialer, indkøbte varer og hvilke miljøpåvirkninger, de giver anledning til. 

Samtidig får din virksomhed ofte overblik over omkostningerne til energi, vand og bortskaffelse af affald, der kan danne grundlag for potentielle besparelser.   


På baggrund af miljøkortlægningen identificeres de væsentligste miljøpåvirkninger fra jeres virksomhed. På basis af disse fastsættes miljømål og handlingsplaner, som beskriver, hvad det kræver at opfylde og implementere målene. Hermed bliver I istand til at dokumentere løbende miljøforbedringer. 

Miljøkortlægninger kan også anvendes i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse, styring af kritiske leverandører og indførelse af miljøledelse i henhold til ISO14001 standarden. 

Det mest udbredte miljøledelsessystem er ISO 14001 standarden.

Det er et  formaliseret system og en forpligtelse overfor omverdenen, der skal godkendes af 3. part – et certificeringsbureau, hvor der forventes løbende, målbare miljøforbedringer.

Et miljømål skal være realistisk og målbart og kunne for eksempel være reduktion af energiforbruget med et antal procent fra et basisår. 

Miljøpåvirkninger har typisk negative effekter på miljøet. Eksempler kunne være udledning af CO2, som medfører klimaforandringer eller udledning af farlige stoffer i spildevand, der ophobes i vandmiljøet. 

 

Stiller jeres kunder krav til miljøledelse?

I dag sætter nogle kunder decideret krav til deres leverandører og underleverandør, om at de skal være ISO14001 certificeret.

Miljøledelse giver jeres virksomhed mulighed for at få overblik over styrker, svagheder, samt risici og muligheder, hvad angår virksomhedens miljøforhold. At indføre miljøledelse er en frivillig beslutning fra virksomhedens side og målet er, at fremme omstilling hen imod en bæredygtig udvikling. Samtidig skal ledelsessystemet være fleksibelt og enkelt således, at små og mellemstore virksomheder også kan være med.

Det er her vigtigt, at virksomhedens ledelse tager ansvar for miljøledelsessystemet og sikrer, at medarbejderne involveres i de konkrete opgaver således at miljøtiltag forankres i organisationen.

Sådan hjælper  vi jer med at indføre miljøledelse

Vi tilbyder virksomheder hjælp til at implementere miljøledelse. Vi har et indgående kendskab til ISO14001 standardens krav, og de arbejdsprocesser, der skal igangsættes for at indføre miljøledelse i en virksomhed.

Vi tilbyder også, at hjælpe med at vedligeholde jeres miljøledelsessystem som ekstern miljømedarbejder. Det kunne være i forhold til at opdatere miljøkortlægninger, følge op på miljømål, deltagelse i ledelsens evaluering og bistå ved eksterne audits. På den måde kan I koncentrere jer om jeres kerneydelser og samtidig sikre løbende miljøforbedringer, som vist på figuren nedenfor:

Disse fordele opnår I ved miljøledelse

Erfaringer viser, at virksomheder, der har indført miljøledelse, opnår:

 • Besparelser på bundlinjen og dermed fastholdelse af markedsværdi og konkurrenceevne

 • Reduceret ressourceforbrug der medfører økonomiske besparelser
   

 • Øget genanvendelse af ressourcer
   

 • Sikkerhed for at gældende miljølovgivning overholdes
   

 • Imødegå kundekrav og dermed fastholde kundegrundlag
   

 • Dokumentation for miljøindsats overfor myndigheder, kunder og omverdenen
   

 • Forbedrede arbejdsgange
   

 • Medarbejder engagement og stolthed

 

Miljøledelse ”Light”

En miljøcertificering i henhold til ISO14001 standarden kan være dyr og tidskrævende for mange mindre virksomheder, da det kræver ressourcer til implementering, løbende forbedringer og til re-certificering af et eksternt certificeringsorgan.

 

Vi tilbyder at hjælpe jer, hvis jeres virksomhed vælger at følge ISO14001 standarden uden en formel certificering af 3. part. 

Miljølovgivning - Overholder jeres virksomhed gældende miljølovgivning?

Lovgivningen på miljøområdet er omfattende og kompleks. I mange tilfælde har virksomhederne ikke overblik over, hvilke love og regler de er underlagt på miljøområdet. De er derfor heller ikke bekendt med, om de overholder lovgivningen eller ej.

 

Uoverensstemmelse med lovgivning kan medføre påbud, forbud og andre sanktioner fra myndighederne ved et miljøtilsyn.

 BDT Miljørådgivning ApS hjælper jer med at overholde miljølovgivningen

Vi tilbyder løbende overvågning miljølovgivningen, der skal sikre, at jeres virksomhed til enhver tid overholder gældende regler og er på forkant med kommende miljøkrav.

Vi vil også kunne hjælpe med miljøansøgninger og anmeldelser til kommunen, samt forberedelse af kommunale miljøtilsyn. 

Miljømærkning kan styrke jeres forretningsudvikling ift. den grønne omstilling
 

Mange leverandører oplever i dag at skulle leve op til forskellige grønne krav, som stilles til produkter og serviceydelser fra kommuner og virksomheder. Her kan de anerkendte miljømærker såsom Svanen (gælder i Norden) og EU-Blomsten være et stærkt kommunikationsredskab, der dokumenterer mindst mulig miljøbelastning af jeres produkter og services

 

Vi kan hjælpe med at få jeres produkt eller serviceydelse miljømærket, da denne proces kan være både kompleks og tidskrævende. Vi gennemgår jeres virksomhed og indhenter den nødvendige information i jeres leverandørkæde for at sikre, at kravene til miljømærkning er opfyldt, inden I ansøger om godkendelse.